خازن 1 میکرو فاراد مولتی لایر|(1UF-50V MUL(Radial

خازن مولتی لایر ۱ میکرو فاراد