خازن الکترولیتی 10V(ولت) با ظرفیت های مختلف

خازن الکترولیتی ۱۰V(ولت) با ظرفیت های مختلف