سوئچینگ پاورها یا آدابتورها دارای جریان متغیر و ولتاژ ثابت می باشند. در حالی که LED های پاور نیاز به جریان ثابت دارند و به همین دلیل درایور LED، دارای جریان خروجی ثابت همراه با ولتاژ متغیر است. در نتیجه در هنگام استفاده از درایورهای LED ، می توانیم تعدادی LED پاور را متناسب با ولتاژ خروجی درایور ، با همدیگر سری کرده و به درایور متصل کنیم.