مجموعه نرمافزارهای کاربردی مانند گردو،لرد،پرنیان و غیره